palign=”left”style=”text-align:lefttext-indent:21....

3 浏览

黑龙江电梯地板装修服务公司Normal07.8磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEw:LatentStylesDefLockedState=”false”DefUnhideWhenUsed=”true”DefSemiHidden=”true”DefQFormat=”false”DefPriority=”99”LatentStyleCount=”267”w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”0”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Normal”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”9”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”heading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”10”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Title”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”11”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Subtitle”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”22”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Strong”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”20”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Emphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”59”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”TableGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”1”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”NoSpacing”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”34”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”ListParagraph”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”29”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Quote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”30”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseQuote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid

黑龙江自动扶梯装修哪家好电梯进入休止状态维palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”引起这种原因有几种可能:接触器线圈回路断开、接触器机械卡阻不能吸合,或监测信号的辅助触点本身不能释放等。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”(3)T3:快慢车接触器监测出错(运行中)palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”X3是快车接触器与慢车接触器辅助常闭触点串联后接入PLC的监测点。当电梯运行时,X3应该不亮,如果某种原因使X3仍然保护点亮状态,则电梯进入保护状态。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”可能引起的原因与上面的分析方法类似,我们可以自己判断一下。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”(4)T4:快慢车接触器监测出错(停止时)palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”当电梯停止时,PLC输出控制的Y10、Y11释放,X3也应马上接通点亮,如果由于接触器触点粘连或机械卡阻不能释放,在一定时间内T4动作并自持,程序保护。这里可以看出这就是防接触器触点粘连保护。当然有时可能接触器触点并未粘连,而是由于控制X3的触点本身接触不良也会引起保护,实际这种情况比较多见。设palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”从图中我们可以看出,如果就是因为控制X3的触点本身接触不良引起保护,电梯进入休止。假如这个触点接触不良仅是偶然性的,我们在关闭PLC电源重新送电后,只要这个触点恢复正常,电梯又能进入正常运行。所以当我们没有仔细检查故障原因而重启动电梯,很难发现电梯休止的原因究竟出在哪里。

电梯扶手装修哪家好Normal07.8磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEw:LatentStylesDefLockedState=”false”DefUnhideWhenUsed=”true”DefSemiHidden=”true”DefQFormat=”false”DefPriority=”99”LatentStyleCount=”267”w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”0”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Normal”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”9”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”heading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”10”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Title”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”11”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Subtitle”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”22”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Strong”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”20”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Emphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”59”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”TableGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”1”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”NoSpacing”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”34”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”ListParagraph”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”29”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Quote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”30”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseQuote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid

专业黑龙江自动扶梯装修公司Normal07.8磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEw:LatentStylesDefLockedState=”false”DefUnhideWhenUsed=”true”DefSemiHidden=”true”DefQFormat=”false”DefPriority=”99”LatentStyleCount=”267”w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”0”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Normal”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”9”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”heading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”10”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Title”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”11”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Subtitle”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”22”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Strong”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”20”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Emphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”59”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”TableGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”1”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”NoSpacing”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”34”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”ListParagraph”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”29”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Quote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”30”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseQuote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid

黑龙江观光电梯装修公司电梯IC卡智能管理系统不仅能增强安全还能保障业主的切身利益。

palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”2.查阅电梯P1电脑板的故障代码,故障代码显示ldquo,EC,即ldquo,到厅门串行传输错误,palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”3.对P1板进行检测(或更换),未发现问题,palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”4.逐层对外召唤按钮进行检测,发现所有的外召唤按钮都没有直流电源输出进一步检查发现,5楼的外召唤按钮电源故障。更换5楼外召唤后,故障仍然没有排除。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”5.检查机房控制柜外召唤的保险丝,发现该保险丝已经烧断,更换后,电梯恢复正常运行。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”本案例启示:palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”虽然GPS-I电梯采用数据总线形式的串行通信方式,原则上如果一个楼层的按钮出现串行通信故障,不会影响到其它楼层按钮的正常响应。但是,如果是一个楼层的外召唤按钮的电源故障,尤其是整流稳压电源的交流侧发生短路故障,则会导致所有外召唤按钮无法正常工作。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”。

④运行环境中最潮湿时,相对湿度为90%,同时该月平均温度不低于25℃⑤环境空气中不应有腐蚀性、易然性和导电尘埃存在。2、机房地面平整,门窗应防风雨灰尘机房入口楼梯或爬梯应设扶手通往机房的道路应通畅电梯不应使用临时电源线供电并对电梯进行经常性地清理和润滑。3、各部件铭牌上的参数应与安装的电梯参数相符合。4、电梯安全检测时,安装单位或维修保养单位应派专人到现场配合。四、电梯安全检测要求1、机房环境:①机房应设固定照明和一个或多。

Normal07.8磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEw:LatentStylesDefLockedState=”false”DefUnhideWhenUsed=”true”DefSemiHidden=”true”DefQFormat=”false”DefPriority=”99”LatentStyleCount=”267”w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”0”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Normal”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”9”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”heading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”10”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Title”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”11”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Subtitle”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”22”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Strong”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”20”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Emphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”59”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”TableGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”1”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”NoSpacing”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”34”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”ListParagraph”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”29”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Quote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”30”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseQuote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid

但是有时候因为种种原因,不可避免造成电梯故障,其中最为常见是ldquo,闷梯,即电梯困人事故如果发生这样的状况,需要按照一定的步骤来营救乘客,切勿违规操作而带来严重的后果。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”如果发生ldquo,闷梯事件,需要注意以下几点:palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”1.初步了解电梯停靠楼层,并安抚被困人员,并敬告其切勿扒门,倚靠轿门。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”2.ldquo,救援人员至少为两人,且为专业的电梯维修人员。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”3.在底层打开厅门根据轿厢或对重位置确定电梯停靠楼层,并按下急停开关。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”4.两救援人员到机房内,切断主电源,在电源装置处挂告示牌后检查曳引钢丝绳上楼层标志是否和平层标志一致,一致的话前往停靠的楼层直接实施救援。如不一致需手动盘车至平层区,这时候需要打开曳引机轴的后盖安上盘车摇柄,一人持住摇柄一人手持掣动释杆轻轻松开掣动轿厢将会由于自重而移动为避免轿厢上升或下降太快发生危险操作时应断续动作使轿厢慢慢移动直至最接近电梯厅门口为止。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”5.救援人员前往轿厢所处楼层,到达后在厅门外向被困人员喊话,以确认轿厢已到达该层,并再次告戒被困人员,不要将身体靠在轿门上。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”6.正确使用三角钥匙开启厅门,开启厅门前,先确认厅门口地面是否平整清洁,防止打滑摔倒,注意身体保持站稳,不要向前倾。使用三角钥匙时,双手交叉打开厅门且必须严格按照ldquo,一慢、二看、三操作(ldquo,一慢用三角钥匙开门时动作必须缓慢,开启的宽度不能太大,以10公分左右为准,ldquo,二看查看轿厢是否停在本层,ldquo,三操作当明确轿厢在本层时方可全部开启厅门,在使用三角钥匙时用力必须均匀,不得用力过猛,防止将厅门三角锁损坏)。palign=”left”style=”text-align:left,text-indent:21.0pt,mso-char-indent-count:2.0”class=”MsoNoSpacing”7.协助乘客离开轿厢,当人员全部离开后,关闭轿门和厅门。

特别是腐蚀性物品遗撒会给电梯带来不易察觉的事故隐患禁忌六、禁将溢水的物品带入电梯乘客将流水的雨具、溢水的物品带入电梯或者清洁员在清洗楼层时将水流带入电梯轿厢,会弄潮轿厢地板使乘客滑倒,甚至会使水顺着轿门地坎间隙处进入井道而发生电气设备短路故障。Normal07.8磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEw:LatentStylesDefLockedState=”false”DefUnhideWhenUsed=”true”DefSemiHidden=”true”DefQFormat=”false”DefPriority=”99”LatentStyleCount=”267”w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”0”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Normal”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”9”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”heading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”10”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Title”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”11”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Subtitle”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”22”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Strong”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”20”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Emphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”59”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”TableGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”1”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”NoSpacing”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShading”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulList”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGrid”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”34”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”ListParagraph”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”29”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”Quote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”30”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseQuote”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGridAccent1”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGridAccent2”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGridAccent3”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGridAccent4”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGridAccent5”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”60”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightShadingAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”61”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightListAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”62”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”LightGridAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”63”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading1Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”64”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumShading2Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”65”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList1Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”66”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumList2Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”67”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid1Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”68”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid2Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”69”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”MediumGrid3Accent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”70”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”DarkListAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”71”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulShadingAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”72”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulListAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”73”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”Name=”ColorfulGridAccent6”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”19”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”SubtleEmphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”21”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseEmphasis”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”31”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”SubtleReference”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”32”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”IntenseReference”/w:LsdExceptionLocked=”false”Priority=”33”SemiHidden=”false”UnhideWhenUsed=”false”QFormat=”true”Name=”BookTitle”//*StyleDefinitions*able.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格,mso-tstyle-rowband-size:0,mso-tstyle-colband-size:0,mso-style-noshow:yes,mso-style-priority:99,mso-style-parent:””,mso-padding-alt:0cm5.4pt0cm5.4pt,mso-para-margin:0cm,mso-para-margin-bottom:.0001pt,mso-pagination:widow-orphan,font-size:10.5pt,mso-bidi-font-size:11.0pt,font-family:”Calibri””sans-serif”,mso-ascii-font-family:Calibri,mso-ascii-theme-font:minor-latin,mso-hansi-font-family:Calibri,mso-hansi-theme-font:minor-latin,mso-font-kerning:1.0pt,}。

这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!

联系我们

contact us
市海沧区石塘村南片158号   手机 :13918639776 QQ :113851098